• Studia Podyplomowe

  Publikowanie Sieciowe

 • Informacje Ogólne

  Podyplomowe Studia w Zakresie Publikowania Sieciowego dostarczają słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowoczesnych serwisów informacyjnych. W ramach programu zostaną przedstawione treści mające służyć wykształceniu umiejętności pozwalających słuchaczowi:

  • samodzielnie przygotować poprawną treść informacyjną i promować ją w Sieci,
  • administrować i konfigurować Systemy Zarządzania Treścią (CMS),
  • samodzielnie porównać i wybrać narzędzia niezbędne do edycji i publikowania treści w Sieci,
  • pozycjonować, testować i oceniać serwisy informacyjne,
  • analizować i pisać kod serwisów informacyjnych w językach HTML i CSS,
  • przygotować projekty graficzne na potrzeby serwisów informacyjnych w Sieci.

  W programie studiów podyplomowych zwrócono szczególną uwagę na to, aby kończący je słuchacze posiadali kwalifikacje związane z projektowaniem, opracowaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji w środowisku sieciowym. Umiejętności uzyskane w tym zakresie pozwalać mogłyby na podjęcie po ich ukończeniu pracy w jednym z zawodów takich jak: menadżer zawartości serwisów internetowych, architekt stron internetowych, webmaster czy pracownik pozycjonujący strony internetowe.

   

  Analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości m.in. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Polska 2020” wskazują, że najwięcej nowych zawodów, a tym samym miejsc pracy, w najbliższej przyszłości stworzą sektory i branże związane z komunikowaniem się oraz nowoczesnymi technologiami. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom z interesariuszami zewnętrznymi, reprezentującymi instytucje publiczne i firmy komercyjne stworzono program studiów podyplomowych dostarczający wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających odnaleźć się przyszłym absolwentom studiów w atrakcyjnych i pożądanych na rynku pracy zawodach takich jak: architekt stron internetowych, dostawca i menadżer zawartości serwisów internetowych, redaktor i moderator specjalistycznych platform elektronicznych, pracownik pozycjonowania stron internetowych oraz specjalista do spraw rozwoju stron internetowych. Uzyskane kompetencje pozwolą na współpracę z lokalnymi i regionalnymi zespołami agencji reklamowych, firm tworzących witryny WWW czy założenie własnej działalności odpowiadającej za prezentację informacji i multimediów w Internecie.

   

  Studia trwają 2 semestry, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 140 godz. Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy.

  Termin rozpoczęcia studiów: październik 2018 r. (I semestr roku akademickiego 2018/2019).

  Przewidywana odpłatność: 1650 zł (I semestr) i 1550 zł (II semestr).

 • Profil słuchacza

  Kwalifikacje zdobyte przez słuchaczy studiów mogą zostać wykorzystane w zaprojektowaniu, wdrożeniu i zarządzaniu serwisu internetowego z wykorzystaniem wiodących na rynku rozwiązań informatycznych. Zdobyte kwalifikacje są niezbędne w niemal każdej instytucji, organizacji czy firmie. Są one adresowane między innymi do: pracowników administracji samorządowej (zajmujących się opracowaniem i udostępnianiem informacji w środowisku sieciowym), nauczycieli (bez względu na wykładany przedmiot i poziom nauczania), pracowników instytucji i organizacji pożytku publicznego, redaktorów i dziennikarzy, pracowników firm zajmujących się szeroko rozumianym marketingiem i rozwojem stron internetowych.

   

  Kwalifikacje otrzymywane w ramach studiów podyplomowych zbliżone są kompetencjom i umiejętnościom niezbędnym w wykonywaniu takich zawodów jak: projektant grafiki stron internetowych (tworzenie projektów graficznych witryn), bibliotekarz (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji), redaktor wydawniczy (opracowanie tekstów pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym) czy administrator stron internetowych (odpowiada za prawidłowe działanie stron internetowych).

   

  Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do absolwentów studiów humanistycznych i społecznych pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi.

 • Rekrutacja

  Kwalifikacja na studia odbywa się raz na rok, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Orientacyjny limit miejsc wynosi 24. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 12 osób. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
  ul. W. Bojarskiego 1, pok. C.0.06
  87–100 Toruń

   

  Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r. (I semestr roku akademickiego 2018/2019). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej jednemu z omawianych w trakcie studiów zagadnień.

  Wymagane dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • 1 fotografia o wymiarze 37x52 mm
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata
 • Wykładowcy

  Wanda A. Ciszewska

  tai@umk.pl

  Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UMK, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Prowadzi badania z zakresu funkcjonowania ruchu wydawniczo-księgarskiego, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienie związane z edytorstwem ze szczególnym uwzględnieniem desktop publishing. Wiceprzewodnicząca Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, sekretarz Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela, redaktor naukowy „Toruńskich Studiów Bibliologicznych".

  Mariusz Jarocki

  maryan@umk.pl

  Absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz informatyki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania systemów Open Source, współczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji oraz tworzenia i oceny jakości serwisów internetowych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz tutorem kursu e-learningowego LOGIN: Biblioteka (inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykankiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates).

  Małgorzata Kowalska

  koma@umk.pl

  Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół informatologii jako dyscypliny naukowej, metodologii inib, oddziaływania Internetu jako źródła informacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sekretarz Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, redaktor naukowy czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, kierownik Podyplomowych Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją, tutor kursu e-learningowego LOGIN: Biblioteka (inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates).

  Przemysław Krysiński

  krys@umk.pl

  Odpowiedzialny za sprawy IT i promocji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, zatrudniony w Pracowni Metod Komputerowych od 2007 r. Absolwent studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (specjalność: informacja naukowa). Interesuje się nowymi technologiami, projektowaniem i wdrażaniem systemów CMS, wyszukiwaniem informacji oraz e-learningiem. Autor kilkunastu serwisów i projektów internetowych. Od 2007 r. członek zespołu zajmującego się aktualizacją i tworzeniem treści kursu e-learningowego BIBWEB (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK). Współautor i tutor kursu e-learningowego dla bibliotekarzy LOGIN: BIBLIOTEKA - inicjatywy realizowanej na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates.

  Paweł Marzec

  pmarzec@ukw.edu.pl

  Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił rozprawę doktorską pt. Ocena użyteczności serwisów internetowych bibliotek akademickich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół informacji naukowej. Szczególną uwagę poświęca ocenie jakości oraz architekturze informacji serwisów internetowych. Koordynował prace projektu badawczego Laboratorium użyteczności, którego celem była ewaluacja serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

  Veslava Osińska

  wieo@umk.pl

  Ukończyła Wydział Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, a pracę doktorską pt: „Nieliniowe metody mapowania drzew klasyfikacyjnych” obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii pracuje jako adiunkt. Aktualne zainteresowania badawcze dotyczą metod wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności rozwoju nauki w Polsce. Pełni funkcję koordynatora programu LLP/Erasmus w INIB. Jest wykładowcą również w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej i egzaminatorem ECDL (European Computer Driver Licence). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISKO (International Society of Knowledge Organization) oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

  Natalia Pamuła-Cieślak

  napa@umk.pl

  Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2003 r. zatrudniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, obecnie jako adiunkt. W 2011 r. obroniła pracę doktorską pt. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół wyszukiwania informacji i oceny jej jakości, edukacji informacyjnej oraz nowych technologii w przekazywaniu, wyszukiwaniu i zarządzaniu informacją. W latach 2007-2010 współautorka treści w kursie e-learningowym BIBWEB (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK). Współinicjatorka, współautorka oraz tutor w kursie e-learningowym dla bibliotekarzy Login: BIBLIOTEKA (realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates). Członkini Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

 • Kontakt

  Obsługa administracyjna:

  mgr Ewa Jaroszewska
  Sekretariat Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
  ul. W. Bojarskiego 1, pok. C.0.06
  87–100 Toruń
  godziny urzędowania: 7.15–15.15
  tel./fax. +48 56 611–44–15
  e-mail: inibi@umk.pl

   

  Kierownik studiów:

  dr inż. Mariusz Jarocki
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
  ul. W. Bojarskiego 1, pok. C.2.14
  87–100 Toruń
  tel. +48 56 611–47–31
  e-mail: maryan@umk.pl

  Instytut Informacji Naukowej
  i Bibliologii UMK w Toruniu
  ul. Bojarskiego 1
  87-100 Toruń
  0048 56 611-44-15